Bruikbaar

Bruikbare netwerken

Erfgoedinstellingen zetten informatie over hun collecties niet alleen op hun eigen site, maar bijvoorbeeld ook op regionale of thematische portals. Het NDE werkt aan beter bruikbare informatienetwerken voor het verzamelen en verrijken van informatie, door nieuwe netwerkvoorzieningen te ontwikkelen en bestaande uit te breiden. In de programmalijn Bruikbare netwerken staat de hiervoor benodigde infrastructuur centraal.

In deze programmalijn staat de netwerklaag centraal die grofweg gedefinieerd kan worden als alle infrastructuur tussen de laag van de bronhouder en de dienstaanbieder. Op dit moment is dit een complex en versnipperd landschap bestaande uit een grote hoeveelheid aggregatieplatformen, portals en netwerken voor specifieke sectoren of regio’s. De rollen en functies zijn niet helder afgebakend, de onderlinge samenwerking is beperkt. In de visie op het gedistribueerde netwerk zien we mogelijkheden om deze ’tussenlaag’ dunner en doelgerichter te maken door de bron centraal te stellen en de netwerklaag daar een afgeleide van te laten zijn.

Wat willen we bereiken?

Voor de programmalijn Bruikbare Informatienetwerken streven we de volgende doelen na:

 • Netwerken gedefinieerd
  Er is overzicht van de beschikbare informatie in de verschillende netwerken die onderdeel van het Netwerk Digitaal Erfgoed vormen. De registerfunctie vormt hiervoor het belangrijkste middel.
 • Gedeelde termen doorzoekbaar
  Instellingen kunnen op een eenvoudige manier hun informatie verbinden met gemeenschappelijke definities (’termen’) in het netwerk. Hierdoor ontstaat een verbinding over de bronnen heen. De bruikbaar gemaakte terminologiebronnen en het Termennetwerk maken dit mogelijk.
 • Bronnen verzameld
  Instellingen die diensten willen bouwen, kunnen op een eenvoudige manier relevante bronnen verzamelen of bestaande verzamelingen hergebruiken. Dit wordt mogelijk wanneer bestaande en nieuwe platformen zo ingericht zijn, dat hun verzamelde informatie herbruikbaar en van goede kwaliteit is.
 • Verbonden erfgoed zichtbaar
  Instellingen kunnen voor hun diensten op een eenvoudige manier selecties maken uit het totale aanbod van erfgoedinformatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door inzicht te geven in de beschikbare bronnen en de verbindingen met de terminologiebronnen .

De veranderingen in de netwerklaag willen we ontwikkelen via twee lijnen. In de eerste plaats willen we de bestaande platformen beter laten samenwerken. Dat kan door beter gebruik te maken van de linked data-technologie die beschikbaar komt en door deze in te zetten als tijdelijke tussenstap voor linked data bij de bron.

In de tweede plaats richten we voorzieningen in die meer zicht geven op het netwerk van erfgoedinformatie en de verzamelde kennis en samenhang daarin. Voorzieningen als de registerfunctie en het Termennetwerk zullen steeds belangrijker worden voor de ontwikkeling van diensten, samenwerking en uitwisseling van informatie in het netwerk. Zo wordt een basis gelegd voor het steeds eenvoudiger kunnen maken van doorsneden in erfgoedinformatie of het leggen van verbindingen met andere domeinen. Uiteindelijk leggen we hiermee de basis voor de programmalijn Bruikbare diensten.

Bruikbaar als groeimodel

We gaan in het Bruikbaar-programma niet uit van een big bang-scenario waarin in één keer het gedistribueerde netwerk van erfgoedinformatie gerealiseerd wordt. We volgen een groeimodel waar in de komende jaren nog volop gebruik gemaakt wordt van de bestaande netwerkinfrastructuur, de eerder genoemde ‘tussenlaag’.

Wil je meer weten over bruikbare netwerken?

Neem contact op met projectleider Bob Coret.

Nieuws binnen deze programmalijn