Missie van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, onderwijs en onderzoek vormen samen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Met leveranciers van erfgoedsoftware, provincies en gemeenten werken we aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo maken we het digitale geheugen van Nederland beschikbaar voor gebruikers.

Netwerk van netwerken

Alleen over de grenzen van onze organisaties en collecties heen kunnen we de publieke toegang tot erfgoedinformatie voor de toekomst veilig stellen. Deze ambitie bindt uiteenlopende organisaties en samenwerkingsverbanden in het Netwerk Digitaal Erfgoed. En dat maakt dat we een netwerk van netwerken zijn. Dragende instellingen daarin zijn KNAW Humanities Cluster, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Beeld & Geluid, Het Nieuwe Instituut en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Netwerkaanpak

Om onderling de juiste verbindingen te kunnen leggen en activiteiten op elkaar af te stemmen, kent het Netwerk Digitaal Erfgoed een bestuur, werkgroepen, adviesgroepen en een architectuurraad. Voor al deze groepen geldt een aanpak die over grenzen van instellingen en erfgoedsectoren heen gaat.

Verbinden zit in ons DNA

Het Netwerk Digitaal Erfgoed brengt niet alleen mensen samen die bezig zijn met digitaal erfgoed, maar ook hun netwerken, hun informatie, collecties en data, tools en activiteiten. Kortom: verbinding vormt het DNA van NDE. Dit is essentieel om de gezamenlijke doelstellingen uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed te realiseren.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed in het kort

Kennispartners en ondersteuning

Bij het uitvoeren van de Nationale Strategie ondersteunen verschillende partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed het veld met kennis en expertise. DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, de provinciale erfgoedinstellingen uit OPEN, de digitaal-erfgoed-coaches en de museumconsulenten van LCM adviseren ieder vanuit hun eigen rol erfgoedinstellingen, de kunstensector en de creatieve industrie.

Verder werken provinciale erfgoedinstellingen samen om het digitaal erfgoedbeleid op provinciaal en lokaal niveau vooruit te helpen. De digitaal-erfgoed-coaches zijn daarbij vraagbaak voor de erfgoedinstellingen.

Zo kun je meedoen in het netwerk

Door kennis, tools en krachten te bundelen zijn we als erfgoedsector beter in staat meerwaarde uit ons digitaal erfgoed te halen en hiermee de gebruiker te bedienen. Je kunt op verschillende manieren actief zijn in het netwerk en je kennis en expertise inzetten of verder uitbouwen.

Lees hoe je mee kunt doen