Over het NDE-bestuur


H

et NDE-bestuur bestaat uit de directeuren van de vijf nationale erfgoedinstellingen. Zij concentreren zich op de verbindingen tussen de structurele activiteiten van hun organisaties en het stimuleren van gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Dit geeft een belangrijke impuls aan de daadkracht van het netwerk.


Bestuur Netwerk Digitaal Erfgoed: Marens Engelhard, Afelonne Doek, Arjan de Zeeuw, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Lily Knibbeler.

Samenstelling van het NDE-bestuur

In het netwerk levert iedere organisatie een bijdrage, ieder op een passend eigen niveau. Afstemming over de voortgang in het Netwerk Digitaal Erfgoed op het niveau van de zes nationale erfgoedinstellingen vindt plaats in het NDE-bestuur. Over de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed vindt overleg plaats tussen het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed en het ministerie. Het NDE-bestuur overlegt zes tot acht keer per jaar. De voorzittersrol wisselt jaarlijks, dit zorgt voor betrokkenheid vanuit alle bestuursleden. Op dit moment kent het bestuur de volgende samenstelling:

  • De Koninklijke Bibliotheek heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor het bibliotheekstelsel(openbare en wetenschappelijke bibliotheken) en kernexpertise op het gebied van publicaties. Lily Knibbeler is als algemeen directeur lid van het bestuur.
  • Het KNAW Humanities Cluster vormt het aanspreekpunt voor de sector wetenschap (in afstemming met onder andere NWO en VSNU), is penvoerder voor de CLARIAH-infrastructuur (grootschalig data-onderzoek) en heeft kernexpertise op het gebied van digitale onderzoeksgegevens. Afelonne Doek is directeur collecties en digitale infrastructuur van het IISG, één van de instituten in het Humanities Cluster. Afelonne is in 2021 voorzitter.
  • Het Nationaal Archief is rijksarchiefbewaarplaats, heeft een wettelijke taak voor het archiefbestel en heeft kernexpertise op het gebied van digitale archivering van overheidsinformatie. Lid van het NDE-bestuur is Marens Engelhard, algemene rijksarchivaris/algemeen directeur van het Nationaal Archief.
  • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een verantwoordelijkheid als media-archief op basis van de Mediawet en kernexpertise op het gebied van audiovisueel erfgoed. Algemeen directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer is bestuurslid.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft wettelijke taken voor onroerend erfgoed en de museale rijkscollectie en kernexpertise op het gebied van collectieregistratie en cultuurhistorische geodata. Lid van het NDE-bestuur is Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies.

In de loop van 2021 wordt het bestuur uitgebreid met een nieuw knooppunt. Het Nieuwe Instituut vertegenwoordigt de praktijk van de cultuurproducerende instellingen, beheerders van ontwerperfgoed en makers als belangrijke gebruikersgroep van het digitale erfgoed. Het Nieuwe Instituut vervult daarmee ook een voorbeeldfunctie voor cultuurproducerende instellingen om collecties beschikbaar te maken volgens de uitgangspunten van de Nationale Strategie.

Voorzitter NDE

Afelonne Doek, directeur Collecties en Digitale Infrastructuur Humanities Cluster KNAW

Bekijk ook deze activiteiten