Algemene voorwaarden HackaLOD

Bij inschrijving voor de HackaLOD 2021-2022 verzoeken we iedereen om onderstaande algemene voorwaarden te accepteren, via het aanmeldingsformulier.

De organisatie van de HackaLOD op 26 & 27 november 2021 [add. 14/9/2022: uitgesteld naar 4&5 november 2022] berust bij het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) onder penvoering van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Mediapark Boulevard 1, 1217 WE Hilversum.

Algemeen

1. 1 In geval je je inschrijft voor deze HackaLOD word je geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden voor deelname, die het NDE heeft opgesteld.

1.2 NDE behoudt het recht om de HackaLOD zonder opgave van redenen te annuleren.

1.3 NDE volgt de geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Deelnemers horen zich ook aan deze maatregelen te houden.

Deelname

2.1 Deelnemers hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Echter bij niet komen opdagen zonder afzeggen, wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

2.2 Deelnemers moeten zich ingeschreven hebben vóór 10 november 2021 [add. 14/9/2022: bij uitgestelde hackaLOD: vóór 15 oktober 2022].

2.3 Deelnemers gaan ermee akkoord om de resultaten van hun werkzaamheden tijdens de HackaLOD te presenteren tijdens het afsluitend event op 27 november 2021 [add. 14/9/2022: bij uitgestelde HackaLOD: op 5 november 2022).

Rechten

3.1 Deelnemers aan de HackaLOD behouden te allen tijde het intellectueel eigendom op de door hen uitgewerkte concepten.

3.2 Software en tools die tijdens de HackaLOD ontwikkeld worden, worden door de deelnemers beschikbaar gesteld voor hergebruik door anderen via een open licentie, die tevens commercieel hergebruik toestaat.

3.3 Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij tijdens de HackaLOD gefotografeerd en gefilmd worden en gaan akkoord met de (digitale) verspreiding van de resultaten hiervan.

3.4 Deelnemers gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden die horen bij de diverse datasets die voor de HackaLOD beschikbaar gesteld worden. Waar sprake is van restricties ten aanzien van gebruik en verspreiding van de data worden deze gerespecteerd. Zie voor gedetailleerde informatie hierover de beschrijving in de dataset.

Prijs

4.1 Alle inzendingen worden beoordeeld door een vooraf door het NDE benoemde jury.

4.2 Over de winnaars kan niet worden gereclameerd.

Locatie

5.1 Deelnemers verklaren verantwoord om te gaan met de locatie waar de HackaLOD 2021 [2022] (Domtoren, Utrecht) wordt gehouden en met de daar aanwezige apparatuur en andere materiële zaken. Bij beschadiging worden eventuele kosten verhaald op de veroorzaker.

5.2 Deelnemers gaan akkoord zich te houden aan de huisregels van de Domtoren, te weten:

  • Bij de Domtoren is een gastvrouw/gastheer van verhuurder aanwezig, die toezicht houdt en als portier fungeert. Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van deze gastvrouw/gastheer op te volgen. Indien dit niet gebeurt kan worden overgaan tot weigering van verdere deelname.
  • Het is verboden de Domtoren boven het niveau van de Egmondkapel (2e verdieping) zonder begeleiding van verhuurder te betreden.
  • In de Domtoren en het Ontvangstgebouw geldt een algeheel rookverbod.
  • Het gebruik van verdovende middelen of overmatig alcoholgebruik, dit laatste ter beoordeling van de door de verhuurder aangewezen gastvrouw/gastheer, is niet toegestaan.
  • Personen die zich dusdanig gedragen dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen, of overlast veroorzaken, zulks ter beoordeling van verhuurder, zullen verwijderd worden.

5.3 Voor deelnemers is een beperkt aantal veldbedden om te overnachten aanwezig.

5.4 Deelnemers dienen zelf noodzakelijke spullen mee te nemen om te overnachten, zoals een slaapzak en kussen.

5.5 Deelnemers dienen te beseffen dat de Domtoren een nationaal monument is met een bijzonder karakter. Deelnemers dienen hier rekening mee te houden tijdens het verblijf op de locatie.

5.6. Het betreden van de Domtoren geschiedt geheel op eigen risico. NDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

NDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor goederen door deelnemers in de Domtoren gebracht.