Algemene voorwaarden HackaLOD

Bij inschrijving voor de HackaLOD 2024 verzoeken we iedereen om onderstaande algemene voorwaarden te accepteren, via het aanmeldingsformulier. / When registering for HackaLOD 2024, we ask everyone to accept the following terms and conditions through the registration form.

De organisatie van de HackaLOD op 8 & 9 november 2024 berust bij het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) onder penvoering van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Mediapark Boulevard 1, 1217 WE Hilversum.

Algemeen

1. 1 In geval je je inschrijft voor deze HackaLOD word je geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden voor deelname, die het NDE heeft opgesteld.

1.2 Het NDE behoudt het recht om de HackaLOD zonder opgave van redenen te annuleren.

1.3 Het NDE volgt de geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Deelnemers horen zich ook aan deze maatregelen te houden.

Deelname

2.1 Deelnemers hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Echter bij niet komen opdagen zonder afzeggen, wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

2.2 Deelnemers moeten zich ingeschreven hebben vóór 14 oktober 2024.

2.3 Deelnemers gaan ermee akkoord om de resultaten van hun werkzaamheden tijdens de HackaLOD te presenteren tijdens het afsluitend event op 9 november 2024.

Rechten

3.1 Deelnemers aan de HackaLOD behouden te allen tijde het intellectueel eigendom op de door hen uitgewerkte concepten.

3.2 Software en tools die tijdens de HackaLOD ontwikkeld worden, worden door de deelnemers beschikbaar gesteld voor hergebruik door anderen via een open licentie, die tevens commercieel hergebruik toestaat.

3.3 Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij tijdens de HackaLOD gefotografeerd en gefilmd worden en gaan akkoord met de (digitale) verspreiding van de resultaten hiervan.

3.4 Deelnemers gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden die horen bij de diverse datasets die voor de HackaLOD beschikbaar gesteld worden. Waar sprake is van restricties ten aanzien van gebruik en verspreiding van de data worden deze gerespecteerd. Zie voor gedetailleerde informatie hierover de beschrijving in de dataset.

Prijs

4.1 Alle inzendingen worden beoordeeld door een vooraf door het NDE benoemde jury.

4.2 Over de winnaars kan niet worden gereclameerd.

Locatie

5.1 Deelnemers verklaren verantwoord om te gaan met de locatie waar de HackaLOD 2024 wordt gehouden en met de daar aanwezige apparatuur en andere materiële zaken. Bij beschadiging worden eventuele kosten verhaald op de veroorzaker.

5.2 Deelnemers gaan akkoord zich te houden aan de huisregels van de locatie.

5.3 Voor deelnemers is een beperkt aantal veldbedden om te overnachten aanwezig.

5.4 Deelnemers dienen zelf noodzakelijke spullen mee te nemen om te overnachten, zoals een slaapzak en kussen.

5.5 Het betreden van de locatie geschiedt geheel op eigen risico. Het NDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Het NDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor goederen door deelnemers meegebracht naar de locatie.

=================

Upon registration for HackaLOD 2024, we ask everyone to accept the following terms and conditions through the registration form.

The organization of HackaLOD on November 8 & 9, 2024, is managed by the Network Digital Heritage (NDE) under the auspices of the Netherlands Institute for Sound and Vision, Mediapark Boulevard 1, 1217 WE Hilversum.

General

1.1 By registering for this HackaLOD, you are deemed to have accepted these terms and conditions for participation, as established by NDE.

1.2 NDE reserves the right to cancel HackaLOD without providing any reasons.

Participation

2.1 Participants do not have to pay a registration fee. However, if participants fail to attend without canceling, a fee of 50 euros will be charged for incurred costs.

2.2 Participants must be registered before October 14, 2024.

2.3 Participants agree to present the results of their work during HackaLOD at the closing event on November 9, 2024.

Rights

3.1 Participants in HackaLOD retain intellectual property rights to the concepts they develop.

3.2 Software and tools developed during HackaLOD are made available by the participants for reuse by others under an open license, which also allows commercial reuse.

3.3 Participants agree to be photographed and filmed during HackaLOD and consent to the (digital) distribution of the resulting materials.

3.4 Participants agree to the terms of use associated with the various datasets made available for HackaLOD. Any restrictions on the use and distribution of the data must be respected. For detailed information, see the description in the dataset.

Prize

4.1 All entries will be judged by a jury appointed in advance by NDE.

4.2 The decision regarding the winners is final and cannot be contested.

Location

5.1 Participants declare to handle the location where HackaLOD 2023 is held and the equipment and other materials present responsibly. In case of damage, any costs will be recovered from the responsible party.

5.2 Participants agree to comply with the house rules of the location.

5.3 A limited number of field beds are available for participants to sleep overnight.

5.4 Participants must bring their own necessary items for overnight stays, such as a sleeping bag and pillow.

5.5 Entering the location is entirely at your own risk. NDE accepts no liability whatsoever.

NDE accepts no liability for goods brought by participants to the location.