Het doel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is meer digitaal erfgoed vindbaar te maken door het te verbinden. De versnelling is erop gericht om het netwerk van digitaal verbonden erfgoed verder uit te breiden. Dit betekent dat we zoveel mogelijk werken volgens dezelfde afspraken en standaarden om erfgoed voor een breed publiek digitaal toegankelijk te maken. We noemen dat ‘NDE-compatibel werken’.

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet het resultaat van het project zijn:

1 Voor collectiebeherende organisaties:

2. Voor erfgoedorganisaties of samenwerkingsverbanden die digitaal verbonden erfgoed willen ontsluiten voor het publiek:

 • Ontwikkelen van een publiekstoepassing op basis van linked open data, bijvoorbeeld door het gebruik van het Datasetregister en terminologiebronnen;
 • Beeld-, A/V-, 3D-materiaal wordt via IIIF gepresenteerd;
 • Nieuwe informatie wordt als nieuwe bron beschikbaar gesteld.

3. Voor iedereen geldt dat resultaten van de samenwerkingen een duurzaam karakter hebben en worden gedeeld met het brede erfgoedveld.

4. Vier algemene voorwaarden om in aanmerking voor ondersteuning te komen zijn:

 1. Tussentijdse terugkoppeling en overleg met de coördinator Versnellen;
 2. Als organisatie onderteken je het NDE-Manifest, waarmee je aangeeft dat je werkt volgens de principes en uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA).
 3. Recent uittreksel KvK (niet ouder dan drie maanden)
 4. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.

Checklist voor de onderbouwing van een voorstel

Neem in het projectplan in ieder geval mee:

 • Omschrijving van het voorstel;
 • Wijze van structurele inbedding in de organisatie;
 • Offerte van leveranciers voor uit te voeren werkzaamheden;
 • Benodigde bedrag voor ondersteuning;
 • Aanpak voor tussentijdse evaluatie.
 • Recent uittreksel KvK (niet ouder dan drie maanden)
 • Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen (Hier is enige verwerkingstijd aan verbonden.)

Voor collectiebeherende organisaties:

 • Datum van publicatie in het Datasetregister.

Voor erfgoedorganisaties of samenwerkingsverbanden die digitaal verbonden erfgoed willen ontsluiten voor het publiek:

 • Datum wanneer de dienst online beschikbaar is.
 • Penvoerder;
 • Samenwerkingsovereenkomst.

Het toekennen van financiële ondersteuning van projecten gebeurt door het NDE-netwerkteam op advies van de coördinator Versnellen. Mocht er een verschil van inzicht zijn tussen de opsteller van het voorstel en het NDE-netwerkteam, dan neemt de werkgroep Infrastructuur in overleg met de CTO van het NDE een bindend besluit. Knooppunten binnen het NDE kunnen geen beroep doen op de financiële ondersteuning.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met Sies Vonk, coördinator Versnellen.